Darovací smlouva - LTK Bílina

Přejít na obsah

Darovací smlouva

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená

Firmou (osobou)_________________________________________

se sídlem______________________________________________

______________________________________________________

jako dárcem na straně jedné

a

LAWEN TENIS KLUB Bilina
ul. Kyselská č.p. 410, 41801 Bílina
zastoupená Lucii Lugsovou presidentkou klubu
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru LAWEN TENIS KLUB Bílina

Ve výši____________________slovy_______________________________________________

Finanční dar je poskytnut dle následujících ujednání:

1. Dárce sjednanou částku převede ve prospěch účtu obdarovaného 107-8944760257/0100 (KB)
2. Obdarovaný použije dar na finanční a materiální zajištění činnosti a provozu tenisového klubu
3. Obdarovaný touto smlouvou dar přijímá a zavazuje se, že dar použije k účelu uvedeném v bodě č.2 této darovací smlouvy. Dárce se může dožadovat vrácení daru, jestliže obdarovaný  použije dar k jinému účelu, než je v této smlouvě uvedeno.
4. Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že jim nejsou známy právní ani faktické okolnosti bránící platnému uzavření smlouvy.
5. Obdarovaný svým podpisem stvrzuje, že plní všechny povinnosti vyplývající pro něj z daňových předpisů.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva plně odpovídá jejich svobodné a pravé vůli a její uzavření je učiněno svobodně a vážně.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom.

V Bílině dne_____________________

___________________________                                                            _________________________
              dárce                                                                                                    obdarovaný

Návrat na obsah