Stanovy klubu - LTK Bílina

Přejít na obsah

Stanovy klubu

STANOVY SPOLKU LTK BÍLINA _ 2014

SPOLEK LAWEN TENIS KLUB BÍLINA


1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 LAWEN TENIS KLUB je spolkem, sdružující fyzické osoby a jiné případné kolektivy či uskupení
s cílem uspokojování potřeb a zájmů formou sportovního vyžití zejména v oblasti tenisového
vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportu.

1.2 Sídlem spolku tenisového klubu je areál tenisových kurtů na Kyselce, Kyselská ulice č. 410, Bílina
41801

1.3 Klub spolku je založen na základě dobrovolného členství a na zásadě nezávislosti na jakékoli
politické straně, hnutí, náboženství, víře nebo přesvědčení.


2 POSLÁNÍ A CÍLE

2.1 Základním posláním a cílem klubu spolku je zabezpečení sportovního vyžití v tenisu na vrcholové,
sportovní a rekreační výkonnostní úrovni

2.2 Ke splnění tohoto cíle si klub spolku stanovuje tyto úkoly:

2.2.2 Organizovat sportovní činnost (turnaje, příměstské soustředění)

2.2.3 Vytvářet dostatečné materiální a tréninkové podmínky pro vlastní sportovní činnost

2.2.4 Vytvářet podmínky pro co možná nejširší využívání tenisových kurtů a celého zázemí včetně
zimní přípravy v halách

2.2.5 Vytvářet podmínky pro účast na turnajích

2.2.6 Vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů

2.2.7 Vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel

2.2.8 Spolupracovat v maximálním rozsahu s dalšími sdruženími či spolky, orgány obce,
hospodářskými subjekty a podnikateli včetně možnosti se s těmito subjekty volně sdružovat

2.2.9 Podporovat a vytvářet podmínky pro rozšíření hráčské základny (mini-tenis a baby-tenis
úroveň)

2.2.10 Zabezpečit obsazení pozice trenéra a kondičního trenéra

2.2.11 Otevřít letní tenisové kempy jak pro stávající výkonnostní hráče, tak i pro začínající nové
hráče

2.3 Prostřednictvím své sportovní činnosti klub spolku dále přispívá k výchově mládeže k pozitivním
občanským postojům, vede ji k respektování zásady fair play a ke zdravému způsobu života a
poskytuje jí prostor pro naplňování volného času sportem bez drog, alkoholu a jakékoliv jiné
závislosti.

2.4 Sportovní klub spolku rozvíjí svojí činnost s vědomím svého poslání chránit i zájmy a právo na
svobodný rozvoj tenisového sportu v duchu neutrality a bez prosazování vlivu politických,
náboženských nebo jiných vlivů. Klub spolku dále plně hájí zájem členů občanské společnosti
svobodně rozvíjet sportovní činnost bez jakékoli diskriminace zejména podle rasy, etnického
původu, pohlaví, jazyka, náboženství, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo jiného
politického přesvědčení.

2.5 Klub spolku může za účelem naplnění svého poslání a cílů provozovat i vedlejší samostatnou obchodní
činnost, jako je především prodej sportovních potřeb. Vytvořený zisk z této činnosti lze pak pouze
použít pro spolkovou činnost klubu včetně jeho správy.


3 ORGÁNY SPOLKU TENISOVÉHO KLUBU

3.1 Nejvyšším orgánem klubu spolku je valná hromada členů, která se schází jednou v roce a dále pak
vždy, požádá-li o její svolání nejméně 1/2 členů, oprávněných zúčastnit se valné hromady, nebo
uzná-li to výbor spolku klubu (nadpoloviční většina) nebo president za nutné

3.1.1 Valné hromady se s hlasovacím právem mohou zúčastnit osoby, které dovršili 18 let svého
věku.

3.1.2 Mladší osoby se mohou zúčastnit pouze jako účastníci či hosté

3.1.3 Valná hromada je vždy veřejná

3.2 Valná hromada je subjekt, který:

3.2.1 Rozhoduje o zániku klubu spolku včetně majetkového vypořádání

3.2.2 Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice klubu spolku

3.2.3 Rozhoduje o přijetí a změnách stanov

3.2.4 Volí výkonný výbor klubu spolku (statutární orgán) a presidenta klubu spolku, a to na období,
které sama stanoví

3.2.5 Odvolává výkonný výbor klubu spolku stejně jako presidenta na základě zjištěných okolností
jako je neplnění stanov tenisového klubu spolku či jejich hrubé porušení. O odvolání
výkonného výboru klubu spolku musí být vyhotoven záznam a valná hromada musí být
usnášení se schopná

3.2.6 Schvaluje a projednává zprávu o činnosti výboru klubu spolku, klubu spolku samotného a
hospodaření klubu spolku

3.2.7 Schvaluje navrhovaný rozpočet klubu spolku a navazující čerpání

3.2.8 Vymezuje pravomoci výboru klubu spolku a vlastního klubu spolku

3.2.9 Je schopen se usnášet, je-li přítomna 1/3 oprávněných členů. K platnosti usnesení je
zapotřebí souhlasu minimálně nadpoloviční většiny přítomných (nesejde-li se valná hromada
do uplynutí 30min poté, co byl ohlášen její začátek, koná se náhradní valná hromada, která je
usnášení se schopná bez ohledu na počet přítomných)

3.3 Statutárním orgánem (oprávněným jednat) valné hromady je výbor klubu spolku v čele
s presidentem. Výbor klubu spolku zabezpečuje plnění úkolů klubu spolku mezi jednotlivými
valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné
hromady

3.4 Výbor klubu spolku tvoří:

3.4.1 President klubu spolku – statutární orgán klubu spolku. Prezident může v rozsahu svých
pravomocí jednat jménem klubu spolku samostatně a odpovídá za své jednání výboru klubu
spolku a valné hromadě

3.4.2 Pokladník klubu spolku – řídí a stará se o finanční stránku klubu spolku, sleduje a
vyhodnocuje příjmy a výdaje a předkládá zprávu o této činnosti výkonnému výboru klubu
spolku

3.4.3 Ostatní členové klubu spolku

3.4.4 Výbor klubu spolku má celkem 5 členů a řídí a organizuje jeho chod. Jejich funkční období je
v základu roční, avšak neskončí uplynutím dané doby, dokud není na místo voleného člena
výkonného výboru zvolen nový člen (poklesne-li počet členů pod 5 a vyžaduje-li to situace
klubu, může výkonný výbor klubu rozhodnout o doplnění volených členů kooptací : doplnění,
případně rozšíření voleného orgánu jeho vlastním rozhodnutím, jeho vlastní volbou (nikoliv
tedy skutečnými voliči tohoto orgánu). Rozhodující je zde tedy spíš to, kdo nového člena volí,
než způsob volby)

3.4.5 Výbor klubu spolku je usnášení schopný za účasti většiny členů klubu spolku a usnesení
přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas

3.5 Výbor klubu spolku dále plní následující poslání:

3.5.1 zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

3.5.2 dbá na využívání a řádnou správu svěřeného majetku

3.5.3 spolupracuje s vyššími orgány tenisového svazu

3.5.4 zabezpečuje spolupráci s jinými orgány, organizacemi (fyzické a právní osoby) či spolky

3.5.5 organizuje a řídí hospodářskou a ostatní činnost spolku klubu

3.5.6 navrhuje úpravu či doplnění stanov klubu spolku stejně jako podmínek členství

3.5.7 realizuje své zasedání zpravidla 1 x za měsíc a svolává jej prezident klubu spolku nebo jím
pověřený člen včetně řízení zasedání

3.5.8 vydává vnitřní předpisy upravující postup s nakládáním s majetkem, řízením a hospodářskou
činností klubu spolku

3.5.9 rozhoduje o čestném členovi klubu spolku

3.5.10 upravuje jiné druhy členství ve spolku, kdy je pak s určitým druhem členství spojen pouze
poradní hlas

3.6 Ukončení činnosti výkonného výboru spolku tenisového klubu

3.6.1 Výkonný výbor spolku tenisového klubu může ukončit činnost na vlastní žádost, avšak toto
musí být písemně zdůvodněno a odsouhlaseno minimálně nadpoloviční většinou členů
spolku výkonného výboru

3.6.2 Výkonný výbor spolku tenisového klubu může být odvolán i valnou hromadou, a to pouze
z důvodu neplnění závazků stanov spolku klubu či za jejich hrubé porušení. Valná hromada
musí být v tomto případě usnášení se schopná, tedy je nutná přítomnost nadpoloviční
většiny

3.7 Ukončení činnosti člena výkonné výboru spolku tenisového klubu

3.7.1 Jakýkoli člen výkonného výboru spolku tenisového klubu může požádat o ukončení své
činnosti ve výboru spolku tenisového klubu, a to písemnou formou s udáním důvodu (členství
ve výboru spolku klubu pak zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém
bylo výboru spolku klubu doručeno písemné oznámení člena o tom, že dobrovolně ukončuje
své členství ve výboru klubu spolku)

3.7.2 Jakémukoli členu výboru spolku tenisového klubu může být ukončena činnost, a to neplnění
svěřených úkolů v rámci poslání a cílů výboru spolku klubu nebo za zvlášť hrubé porušení
stanov spolku tenisového klubu (písemnou formou, odsouhlasenou nadpoloviční většinou
členů výboru spolku tenisového klubu)

3.7.3 Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

3.7.4 Zánikem výboru klubu spolku


4 ZÁSADY ČLENSTVÍ

4.1 členem spolku LAWEN TENIS KLUBU Bílina se může stát každý, kdo projeví zájem a souhlasí
s programem klubu spolku a jeho stanovami

4.2 O přijetí za člena klubu spolku rozhoduje výkonný výbor klubu spolku podle obecných zásad
schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a
povinnosti člena klubu spolku a podmínky zániku jeho členství

4.3 Žádost stát se členem klubu spolku je podávána písemně na určeném formuláři klubu spolku,
dostupném jak v papírové, tak elektronické podobě. Žádost musí být vždy podepsána žadatelem.

4.4 Registraci členů či otázku členských průkazů upraví valná hromada svým interním předpisem

4.5 Ukončení členství:

4.5.1 O ukončení členství jedná vždy výkonný výbor klubu spolku, a to minimálně v nadpolovičním
množství členů výboru klubu spolku

4.5.2 Ukončení členství je možné:

4.5.2.1 z důvodu vlastní žádosti člena bez nutnosti udání důvodu (členství ve výboru klubu spolku
pak zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo výboru klubu
spolku doručeno písemné oznámení člena o tom, že dobrovolně ukončuje své členství ve
výboru klubu spolku)

4.5.2.2 z důvodu hrubého porušení stanov spolku tenisového klubu

4.5.2.3 z důvodu neplacení klubových příspěvků, a to po dobu delší jak ½ roku

4.5.2.4 úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

4.5.2.5 zánikem klubu spolku

4.5.3 V případě ukončení členství je vždy nutné o tomto vyhotovit záznam (v případě hrubého
porušení stanov spolku tenisového klubu uvést i konkrétní porušení)

4.6 Povinnosti člena klubu spolku

4.6.1 dodržovat stanovy klubu spolku, interní předpisy a nařízení

4.6.2 zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play, pravidla morálky a podrobovat se
rozhodnutím orgánů klubu spolku

4.6.3 řádně a včas hradit členské příspěvky v aktuální stanovené výši stejně jako i případné další
finanční platby podle řádů a předpisů klubu spolku

4.6.4 být osobně nebo v zastoupení přítomen jednání orgánů klubu spolku, pokud je projednávána
jeho záležitost

4.6.5 chránit majetek klubu spolku a pečovat o něj

4.6.6 aktivně se podílet dle svých možností na činnosti klubu spolku

4.6.7 zdržet se v prostorách klubu spolku jednání neslučitelného s postavením člena klubu spolku,
zejména se zdržet provozování jakékoli výdělečné činnosti v prostorách klubu spolku bez
souhlasu výkonného výboru spolku (porušení této povinnosti může být důvodem k vyloučení
člena ze klubu spolku )

4.7 Práva člena klubu spolku

4.7.1 využívat zařízení klubu spolku k tenisové sportovní činnosti a zúčastňovat se veškerých
sportovně společenských akcí pořádaných pro členy klubu spolku

4.7.2 obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi a podněty na orgány klubu spolku,
předkládat návrhy a vyjádření ve své záležitosti, která je na programu jednání klubu spolku

4.7.3 volit a být volen do orgánů klubu spolku

4.8 Klub spolku umožňuje vést čestného a zaslouženého člena klubu spolku

4.8.1 Čestný člen klubu spolku – osoba splňující určitá sportovní kritéria nebo politické zařazení (o
úrovni rozhoduje výkonný výbor klubu spolku)

4.8.2 Zasloužilý člen klubu spolku – osoba, která je dlouhodobým členem klubu spolku, úspěšně
reprezentovala klub spolku, vykonávala dlouhodobou dobrovolnou prospěšnou činnost pro
klub spolku nebo se jinak podílela na jeho činnosti (o konkrétní záležitosti rozhoduje výkonný
výbor klubu spolku)


5 MAJETEK KLUBU SPOLKU A HOSPODAŘENÍ

5.1 základem majetku klubu spolku jsou zejména:

5.1.1 příjmy sponzorské

5.1.2 příjmy ze sportovní činnosti

5.1.3 příjmy z vlastní hospodářské činnosti

5.1.4 majetek a základní prostředky převedené do vlastnictví klubu spolku

5.1.5 dary a jiné formy příspěvků na sportovní činnost klubu spolku

5.2 klub spolku spravuje také majetek, který mu byl svěřen do užívání

5.3 klub spolku se v otázkách hospodaření řídí obecně závaznými právními předpisy


6 JEDNÁNÍ ZA KLUB SPOLKU

6.1 jménem výboru klubu spolku vystupuje president klubu spolku nebo jím pověřený člen
výkonného výboru klubu spolku

6.1.1 pověření presidentem musí být vyhotoveno písemně a stvrzeno podpisem

6.1.2 s pověřením presidentem musí souhlasit nadpoloviční většina výkonného výboru klubu
spolku a musí být o tom vyhotoven zápis

6.1.3 jakékoli jednání za klub spolku musí být oproštěno od vlastních zájmů jednotlivce a určený
jednotlivec musí z tohoto jednání vyhotovit zápis

6.1.4 president klubu spolku odpovídá za svou činnost výkonnému výboru klubu spolku

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Klub spolku se hlásí ke členství v Českém svazu tělesné výchovy a v Českém tenisovém svazu.

7.2 Stanovy tenisového klubu spolku mohou být kdykoli doplněny, změněny, upraveny, avšak vždy
musí být nové znění schváleno valnou hromadou

7.3 Rozhodnutí spolku může být přezkoumáno i soudem

7.3.1 Každý člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro
jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku

7.3.2 Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká v prekluzivní (zákonem stanovené doby) lhůtě
tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět,
nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí

7.4 Poruší-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené
zadostiučinění

7.5 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou
V Bílině: květen 2014
Návrat na obsah